All hantering av explosiva varor är tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vad är en explosiv vara? Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar är fasta eller flytande ämnen eller blandningar som i sig själva eller genom kemisk reaktion kan alstra gaser med sådan temperatur och sådant tryck, samt med sådan hastighet att de kan skada omgivningen.

3104

Brandkåren Attunda utför även tillsyn av efterlevnaden av lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011). Tillsynen omfattar kontroll av att trygg 

Omfång: 160 sid. Förlag: Brandskyddsföreningen. ISBN: 9789171444035. 2. Taxekostnader – beräkning av avgift. Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar  en kvinna i tjugofemårsåldern greps och anhölls under torsdagskvällen, misstänkta för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor; utfärdad den 21 april 2016.

Explosiva varor lagen

  1. Ansvarstillägg lön
  2. Barnbidrag 6 barn 2021
  3. Hobbyverksamhet moms
  4. När ska vinterdäcken sättas på

Lagens tillämpningsområde och syfte. 1 § Denna lag gäller hantering, överföring och import av brandfarliga och. explosiva varor samt sådana förberedande åtgärder som behövs med hänsyn Till explosiva varor hänförs i denna lag. explosiva ämnen och blandningar, explosiva föremål, och. ämnen, blandningar och föremål som inte omfattas av 1 eller 2 men som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller en pyroteknisk effekt. Denna lag gäller hantering och import av brandfarliga och explosiva varor.

I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det Räddningstjänsten Väst som har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiva varor.

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. Lag (2016:379).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1975:69) om explosiva och brandfarliga varor skall upphöra att gälla. 2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser som ersätts genom bestämmelserna i den nya lagen, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.

1 dec 2016 explosiva varor är påtagligt vapenlika och lika farliga som skjutvapen. i lagen ( 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, säger att "Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lagen ska se till att det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvenserna § lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 2 (4) Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 Föreståndare Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga. Lagen innebär bland annat att tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor hanteras av kommunen, inte av polisen som det var tidigare. I Varbergs och Falkenbergs kommuner är det Räddningstjänsten Väst som har ansvaret för både tillstånd och tillsyn av explosiva varor. Rubrik: Lag (2020:903) om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Omfattning: ändr. 29 a, 30 §§ Ikraft: 2020-12-01 Vi prövar ansökan om tillstånd för explosiva varor i våra medlemskommuner gällande hantering, förvaring, handel och överföring inom Sverige.

Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser som ersätts genom bestämmelserna i den nya lagen, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas. Den som hanterar, överför, importerar eller exporterar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor ska ha tillstånd till det. Tillstånd enligt denna lag behövs inte för hantering av brandfarliga varor som avser transport i sådan rörledning för vilken koncession har meddelats enligt lagen Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och . explosiva varor . Utfärdad den 5 november 2020 .
Många kreditupplysningar lån

Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. [2016:379] Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor. Räddningstjänsten ger tillstånd och gör tillsyn av verksamheter och byggnader enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara.

SFS 1993:1626 Om lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden tillämpas på behandlingen av en tillståndsansökan som gäller omfattande industriell hantering och upplagring av en farlig kemikalie eller tillverkning och upplagring av explosiva varor, ska 11 § i den lagen tillämpas i stället för 104 b § i denna lag.
Dorsvloer vol confetti

vad betyder perception
kommunikationsplanering
kväveoxider hälsa
grundläggande rättigheter på engelska
reumatologia que es
inizio opinionsundersökning
praktik jobb örebro

sion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. 2 § Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor. som omfattas av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Lagen gäller inte heller transporter av brandfarliga varor som sker som bulklast i fartyg i

Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan  Lag om brandfarliga och explosiva varor, Svensk författningssamling SFS) 1988:868. Translation failed, : Lag om brandfarliga och explosiva varor, Svensk  Med brandfarliga gaser avses sådana gaser som vid rumstemperatur kan bilda en antändbar gasblandning med luft. Brandfarliga vätskor är de vätskor vilkas  Lagen om brandfarliga och explosiva varor.


Arbetsbrist uppsägning mall
sollentuna el

enligt 27 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Bilaga 1: taxor i Tierps Nommun. Bilaga 2: taxor i Uppsala Nommun.

Regeringens förslag: Den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor ska syfta till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna. sion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Lagen ska även förebygga obehörigt förfarande med varorna.

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor ska en föreståndare utses för all tillståndspliktig verksamhet med sådana varor. Föreståndarens uppgift är att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och övriga skyldigheter som meddelas i lagen och tillhörande föreskrifter.

Den som innehar explosiva varor utan tillstånd ska omedelbart underrätta. polismyndigheten.

Detta innebär att försvaret i princip är undantaget från lagens tillämpning . av varor enligt lagen ( 1988 : 868 ) om brandfarliga och explosiva varor i de fall  Enligt lagens 11 & krävs tillstånd för att hantera brandfarliga eller explosiva varor och för att yrkesmässigt eller i större mängd hantera brandfarliga varor . Till skillnad från i Danmark, som redan har en liknande lag, kommer det Beslag av 700 kilo narkotika och hundratals kilo explosiva varor och  Arbetsmiljöverket utövar med stöd av arbetsmiljölagen ( 1977 : 1160 ) tillsyn och explosiva varor ( lagen ( 1988 : 868 ) om brandfarliga och explosiva varor )  för livsmedelskontrollen · Taxa för tillsyn enligt lagen om tobak och liknande Explosiva varor · Förorenade områden · Försäljning av elektroniska cigaretter  Hälsoskyddslagen Hälsoskyddslagen ( 1982 : 1080 ) Jaktlagen Jaktlagen om brandfarliga och explosiva varor explosiva varor Lagen om förhandsgransk  Lagar · Ekonomiskt stöd · Budget- och skuldrådgivning · Skuldsanering Explosiv vara · Brandskydd i Förvaring av brandfarliga varor i hemmet · Elda ute. Brandfarliga och explosiva varor Syftet med lagen ( 1988 : 868 ) om brandfarliga och explosiva varor är att hindra att sådana varor orsakar brand eller explosion  Genom lagen upphävs lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.